Saga > De' > Innihald

HoS Supply Installation Environment lo' 'ej leQ

May 07, 2015

a, not jom qaStaHvIS jen Hat environments supply HoS.

b, as far as qIt vegh tuj Qay wej mIw tuj:

logh neH chenmoH during installation, • mInDu'lIj, Hopmo' muD je be'nI'puqDaj vIjatlhchugh enhance convection flow, jejlaw' flows, HeghDI' jom qoD box, box vaj Hoch yIteb je qIt 'ej DeSDu' yor je bIS'ub qung jejlaw' chaw' poS tlhop 'ej Dub, mej 'ej lugh symmetrical 'ej vaj cooling ngoQ chav.

• HeghDI' HoS supply, as far as qIt reduced HoS supply weghbogh jan'e' baS pong tuj conduction baS jengva' partial tuj HoS 'ej vaj, lo' jan'e' baS tuj sinks, so as to HoS supply Hat reducing ngoQ chav jom. HoS Hoch wo' sponge, Hap je latlh Hap 'u' wej conducive tuj Qay webqu'meH nov

vaj reduced in order to HoS, yIn nI' ensure Hoch Huch law' law' qIt working Hat HoS supply. in terms of lo' specific, environmental constraint, wej ideal HeghDI' Hoch HoS supply Qap Hat motlh, cooling, Qay wej modes tuj jom according to tuj Qay mechanism as far as qIt lIng muHIvtaHbogh laH chepmoH HoS supply yIn, vuDwIj yIn HoS supply shorten pagh vabDot HoS supply QIH 'oH.