Saga > industry Sov > Innihald

overview led cham HuvHa'

Dec 27, 2016

HuvHa' chaH Dapon 'e' yI lurgh led driver cham development. 2 mIw HuvHa' vo' aspect cham, tlhoj baS pwm triac 'ej tu'lu'. latlh 'utmo' Dujvam muSujmo' triac neH replaceable jInmol 'ach Human led requirement accuracy, efficiency je "bangDaj SoH HuvHa' net poQbej ghom pwm. vaj pIm waw' pIm principle SabtaHbogh chaH chut lulajpu'bogh adjudgement.

3 tu'lu' bIquv nIS dimming: 1. nIS Qap adjustment tlhegh, such as entrance pa' ghom je ngaj; 2. reflection lifestyle yIn 'ej comfortability, baS wej neH laH, QongDaqvo' brightness according to environment lIS 'ach je laH muD oSrIq. 3. nIS environmental protection HoS pol, meanwhile newest nIS "HoS Hov" je. HoS saving 'ach prominent 'utmo' Dujvam 'ej cham application num DuQanmeH potlh basis qum. tlhoy cham HuvHa' lo' daily lighting, matay'DI' HoS 'utmo' Dujvam led lighting pol chu' 'oH.

3 'elbogh mIwvam'e' led HuvHa' neH malja''e' currently tu'lu': 1. linear HuvHa'; 2. triac HuvHa'; 3. pwm HuvHa'. chaH lach'eghDI' 'utmo' Dujvam disadvantages je wej mIw. waw' linear HuvHa' rewbe'mey'e' nap voltage separation principle. application 'ej DuSaQDaq pagh interference 'utmo' Dujvam. 'ej disadvantages neH Inflexible 'ej inefficient, 'ach je led va Qu'mey potlh offset SuD wov poStaHvIS 'eS QutwI' chIS wov led. ram, pa' tujqu'choH because of voltage separation.

triac HuvHa' widely-lo' HuvHa' mIwvam'e' jatlhtaH incandescent je, HoS-saving application currently. [working principle voltage waveform vegh conduction tajvaj input qaSpu'DI' pe'-joq, qaStaHvIS tangential output voltage waveform ghot'e'. ghaHDaq BERNARDO. output voltage rms ordinary load (resistive load) HoS reduce laH reduce application tangential principle. 'utmo' Dujvam triac HuvHa' efficiency ngaD je. 'ach waw' working principle, 'op chut lulajpu'bogh disadvantages HeghDI' applied. QaQDaq ghorgh load tIn HoS, conduction tajvaj wanI'vammo' Hergh unstable 'ej output waveform uneven 'ej qaS je DuQwI' vibration. led flicker chenmoH unstable output. DaHjaj jIDo'be'bej jatlhtaH incandescent previous meq flicker mo' Linear loading working normally porghDaj moH 50ma Qu'mey potlh 'ej. vaj triac dimmer neH currently, malja''e' bogh yuQmeyDaq incandescent jatlhtaH, 'oHbe' yuQmeyDaq led products. nIS 'oH Dub pa' led characteristic ghoghmey.

bopummeH premise led wov malja''e' Dun qa'meH potential, triac rewbe'mey'e' maS terminal pat manufacturers. qaSchoH jIH chaH vo' jatlhtaH qa'meH convenience tajvaj. pa' products waw' triac HuvHa', qaStaHvIS law' led 'ej je optimized chaH flicker-tlhab HoS factor correction (pfc), qar output, range tev je ngaj. 'ach cham neH transitional cham generally laj 'oH: chut lulajpu'bogh triac incandescent, led adapt triac baS qaStaHvIS development led cham HuvHa' vuS characteristics characteristics.

currently qel pwm HuvHa' cham je 'ach 'e' lay' led HuvHa' cham. wa'vatlh Qo'noS HuvHa' pong pulse width pwm, 'ut Saturjaj pulse width adjustment signal Hal DuHIvDI'. vegh input pulse signal Qu' cycle led driver Qeb HoS modulate choH lojmIt fet SeH signal, so as to led Qu'mey potlh lIS ngoQ chav. 3 'utmo' Dujvam pwm diming: 1 tu'lu'. offset color Hat chIS led chep je yItungHa', qaH QaQ Qu'mey potlh size, baS HuvHa' linear shortcoming. 'ej qay' wej ghajbogh pwm diming. 2. pwm SeH accuracy be'nI'puqDaj veb puS HuvHa' linear; 3. be'nI'puqDaj vI'Iprup nI'taHvIS cham expansibility, chaq waw' pwm digital HuvHa' qaqmeH pIq val led cham integrate development.